Puissance Pop. [Futur]

Morceaux: Ménades – “Whisky Matin” (FR) U.S. Highball – “New Neighbour” (UK) Men I Trust – “Say, Can You Hear” (QC) Music On Hold – “Adam’s War” (FR)